REGULAMIN

REGULAMIN

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU ORAZ PACZEK ZAWIERAJĄCYCH ŻYWNOŚĆ!!!

 (Proszę zapoznać się bliżej z §2.1.1 oraz całym paragrafem §3) 

Regulamin świadczenia usług oraz warunki przewozu firmy Dominik Piskorowski SCANDICPACK NIP 9542484252 REGON 387311190. Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Warunkami Ogólnymi”, dotyczy przewozu przesyłek międzynarodowych w relacji Polska-Norwegia-Szwecja-Dania-Polska za pośrednictwem firmy ScandicPack. 
Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, które są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę.  

§1 LIST PRZEWOZOWY  
1.1.Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY / ZAMÓWIŁ KURIERA na stronie internetowej SCANDICPACK lub, że został on wypełniony przez pracownika firmy SCANDICPACK zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie SCANDICPACK lub, że jest właściwie umocowanym do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym liście przewozowym, podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne (zawarte w Regulaminie), jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki. Dodatkowo należy pamiętać, iż to Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki i jej wartości. Przy dostarczeniu paczki/przesyłki, należy pamiętać aby sprawdzić czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń w obecności kierowcy dostarczającego przesyłkę, spisać protokół, a następnie powiadomić firmę SCANDICPACK. Taka procedura jest niezbędna przy składaniu reklamacji.

  §2 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY  
2.1. NADAWCA OŚWIADCZA ŻE: 
§ 2.1.1. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez firmę SCANDICPACK z postanowieniami umów międzynarodowych, których Polska, Dania, Szwecja oraz Norwegia jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym. 
2.2. NADAWCA GWARANTUJE, ŻE: 
 § 2.2.1. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii „Przesyłek nie transportowanych”przez firmę SCANDICPACK zgodnie z §10.
  § 2.2.2. Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu). 
§ 2.2.3. Zawartość Przesyłki powierzonej firmie SCANDICPACK jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak też osób trzecich lub firmy SCANDICPACK na szkodę. Przedmioty delikatne, które łatwo mogą ulec zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!  Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać między nimi pustych przestrzeni - takowe należy wypełnić np.styropianem, gąbką, gazetami etc. 
§ 2.2.4. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych dokumentach są prawdziwe i kompletne.
 § 2.2.5. Nadawca zabezpieczy firmę SCANDICPACK od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.
 2.3. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.  
2.4. Firma SCANDICPACK zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.  
2.5. W celu wysłania powierzonych paczek firma SCANDICPACK stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.  

§3. KONTROLA PACZEK 
 3.1. Firma SCANDICPACK może sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego, czy przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym lub dołączonym do niego protokóle. 
3.2. Firma SCANDICPACK zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze PACZEK i do korygowania cen. 
3.3. Nadanie przesyłki:  
1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu Przewozowego / Umowy Transportowej / zgłoszenia internetowego. Jednocześnie za przesyłkę NADANĄ uważa się przesyłkę, która została fizycznie odebrana przez pracownika SCANDICPACK lub pracownika firmy podwykonawczej od Nadawcy. Potwierdzeniem nadania przesyłki jest kopia listu przewozowego, którą otrzymuje Nadawca w momencie odebrania od niego przesyłki. 
2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym / Umowie Transportowej/ zgłoszeniu internetowym. 
3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje przy wypełnianiu Listu Przewozowego/Umowy Transportowej, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Przewoźnika usług Przewozu Przesyłek lub dodatkowych usług.
 4.  Przy nadaniu Przesyłki Przewoźnik może dokonać pomiaru wagi lub gabarytów Przesyłki przyjętej do przewozu. 
5.  Jeżeli zachodzi taka konieczność Przewoźnik może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej.
 6.  Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt. 4 stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej.  W przypadku wykrycia przez Przewoźnika w Przesyłce rzeczy, o których mowa powyżej - przewoźnikowi przysługuje prawo do zarekwirowania przesyłki i zgłoszenia chęci nielegalnego przewozu odpowiednim służbom.
 7. W przypadku wykrycia przez służby celne w przesyłce towarów akcyzowych lub innych ładunków, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa (m.in. papierosy, alkohol, narkotyki, itp) – całkowitą odpowiedzialność prawną ponosi Zleceniodawca. 

 §4. DOSTAWA PRZESYŁEK 
 4.1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru.

 §5 ZASTAW 
 5.1. Firmie SCANDICPACK przysługuje prawo zastawu na paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy. 

 §6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI   
Z ZASTRZEŻENIEM ART. 7 I ART. 8 PONIŻEJ, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PONOSZONEJ PRZEZ SCANDICPACK W ZWIĄZKU Z ZAGUBIENIEM LUB USZKODZENIEM PRZESYŁKI OGRANICZA SIĘ DO NAJNIŻSZEJ Z 3 Z PONIŻSZYCH KWOT: 6.1. €200   
6.2. Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka. 
 6.3. Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji, naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej zawartości. 
6.4. Szkło oraz wszystkie produkty zawierające szkło przesyłane przez klienta w paczkach nie podlega ubezpieczeniu (słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, butelki szklane, telewizory, monitory itp, itd). Dodatkowo - jeżeli fabrycznie spakowane szkło znajduje się w środku paczki z innymi rzeczami, tzw. paczka zbiorowa, wtedy niestety przesyłka również nie podlega ubezpieczeniu.   Zarówno szkło i inne towary, które wymagają szczególnego, ostrożnego traktowania (np. są szczególnie wrażliwe przy transporcie drogowym) wysyłane są tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta. Dotyczy to rzeczy szklanych, zawierających szkło, kosmetyków (zarówno perfum jak i innych produktów takich jak  towary łatwo psujące się rośliny kosmetyki).
 6.5. Wszystkie produkty farmakologiczne i farmaceutyczne (produkty lecznicze, spożywcze) - muszą być produktami zgodnymi z wymogami i pozwoleniami danego kraju. Do takich produktów należy również dołączyć paragon/fakturę i dokument wskazujący skład, zawartość i przeznaczenie danego produktu.  Dla wniesienia reklamacji należy mieć dowód nadania przesyłki z uwzględnieniem na nim, co było zawartością (w innym przypadku reklamacja nie będzie mogła być uznana).  Ubezpieczenie obejmuje paczki, które spełniają prawidłowe kryteria pakowania przesyłek, m.in. karton, skuteczne zabezpieczenie zewnętrzne, odpowiednie zabezpieczenie wewnątrz, opisy (naklejki) i deklaracja co jest zawartością.  Ubezpieczenie nie obejmuje zewnętrznego opakowania, za które przewoźnik nie odpowiada. Reklamacja może tyczyć się uszkodzenia zawartości przesyłki.   Torby lub walizki wysyłane są na własną odpowiedzialność nadawcy - szczególnie nie spakowana w karton torba lub walizka itp, skoro nie posiada zewnętrznego opakowania, traktowana będzie jako zewnętrzne opakowanie przesyłki.  Telewizory (i inne sprzęty elektroniczne, RTV czy AGD) wysyłane są i wyłącznie na własną odpowiedzialność nadającego. 

 §7 WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH  
7.1. Odpowiedzialność SCANDICPACK ogranicza się, z zastrzeżeniem Art.6, jedynie do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł. SCANDICPACK w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie, niezależnie od ich źródła i tego, czy SCANDICPACK mógł wiedzieć o możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia. Dotyczy to - ale nie ogranicza się - do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich części zawartości Przesyłki.

  §8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
8.1. Mimo iż SCANDICPACK zobowiązuje się dokonywać wszystkiego, co w jego mocy aby zapewnić szybką dostawę, SCANDICPACK w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia. 
8.2. PONADTO SCANDICPACK W ŻADNYM WYPADKU, POZA WINĄ UMYŚLNĄ LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, USZKODZENIA, BŁĘDY I BRAKI DOSTAW SPOWODOWANE PRZEZ: 
8.2.1. Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą SCANDICPACK; jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z SCANDICPACK, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez Nadawcę lub SCANDICPACK.
 8.2.2. Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę, szczególną cechę i usterkę;  
8.2.3. Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne. 
8.2.4. Nadawca zwolni firmę SCANDICPACK z wszelkich zobowiązań związanych z przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że – na skutek działania celowego lub przypadkowego – zawartość powierzonej SCANDICPACK paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie transportowanych przez SCANDICPACK zgodnie z §10 lub podał niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie nie oznakował, podał niedokładny adres i to w założeniu, że działał świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymałe, zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe, właściwości Przesyłki uniemożliwiając wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków transportowych.  W takich okolicznościach SCANDICPACK może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić, zaś Nadawca w żadnym wypadku nie będzie pociągał SCANDICPACK do odpowiedzialności a ponadto, jako gwarant SCANDICPACK, zapewni ochronę, zabezpieczy od szkód wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki, wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami. 

§9 REKLAMACJA  
Po złożeniu reklamacji otrzymacie Państwo formularz. Do otrzymanego formularza reklamacyjnego należy dołączyć - numer przesyłki, kopię listu przewozowego, opis sytuacji, dokumenty uzasadniające roszczenia (faktura, paragon), zdjęcia.  
9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje należy składać drogą mailową (adres mailowy office@scandicpack.com) do SCANDICPACK w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. Za datę otrzymania paczki brana jest pod uwagę data pisemnego poświadczenia odbioru. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane. 
9.2. Żadne roszczenia o szkody i straty nie są dopuszczalne przed zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i przewozu, które jest winien SCANDICPACK. 
9.3. Przy reklamacjach roszczeniowych (dotyczących kwot pieniężnych) wymagane są dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu/rachunki/paragony lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
9.4. Reklamacje roszczeniowe rozpatrywane (dotyczących kwot pieniężnych) są na podstawie zadeklarowanej w zamówieniu zawartości przesyłki (list przewozowy / zgłoszenie internetowe). 
9.5. Reklamacje wniesione po terminie, niekompletne - tym samym uzupełnione po terminie, lub wniesione przez osobę nie uprawnioną, traktuje się jak nie wniesione i tym samym nie ważne.  

§10 TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ SCANDICPACK
 10.1. SCANDICPACK nie przewozi towarów opisanych poniżej, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA: - Towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa, - Jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawa Przewozowego, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska, Szwecja, Dania i Norwegia jest stroną. 
10.2. W szczególności SCANDICPACK nie przewozi Przesyłek, których zawartością są: - rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak: substancje łatwopalne (w tym perfumy), żrące, wybuchowe; płyny chemiczne; farby itp;  - płyny - soki, przetwory itd;  - wszelkiego rodzaju żywność (która może ulec uszkodzeniu lub zepsuciu) klient wysyłając żywność itp, wysyła to wyłącznie na Własną Odpowiedzialność !!!  - gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR,  - narkotyki, leki lub inne środki psychaktywne,  - papierosy oraz wszelkie wyroby tytoniowe i alkohol  - żywe zwierzęta lub rośliny - zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,  - papiery wartościowe, bony towarowe, pieniądze, kamienie lub metale szlachetne, biżuterię, dzieła sztuki lub antyki.  
10.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości 10-ciokrotnej kwoty należnej firmie SCANDICPACK z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia SCANDICPACK prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. Dodatkowo Nadawca/Odbiorca/Zleceniodawca zobowiązany będzie uiszczyć wszelkie roszczenia z tytułu nadanej kary/mandatu przez służby celne, które w jego przesyłce znajdą towar jaki wg regulaminu i prawa jest zakazany przy przewożeniu przesyłki przez inne kraje. 

 §11 KONWENCJE   
11.1. Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978. 

 §12 TARYFY, CENNIKI  
12.1. Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez  Dominik Piskorowski SCANDICPACK NIP 9542484252 REGON 387311190 są do stępne na stronie internetowej: www.scandicpack.com 

§13 JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE  
Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Dominik Piskorowski SCANDICPACK NIP 9542484252 REGON 387311190 adres: Ks. F.Ścigały 24/13, 40-208 Katowice. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Szwecji, Danii, Norwegii lub Polski. 

 §14 DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW 
14.1. Niniejsze Ogólne Warunki znajdują się w siedzibie Dominik Piskorowski SCANDICPACK NIP 9542484252 REGON 387311190 adres: Ks. F.Ścigały 24/13, 40-208 Katowice oraz na stronie internetowej www.scandicpack.com

  §15 REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.11.2020. 
Scandicpack 2020
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem